ابزار مخصوص تعمیر گاهی

کد خطا در دیاگ
اگر با دستگاه دیاگ کار کرده باشید گاهی خطا های مو جود در قسمت خواندن خطا ها را یا به صورت کد نشان می دهد یا اینکه خطا با یک کد و یک نوشته که برای ما مشخص نیست که آن خطا نشان دهنده چیست مشخص می گردد.

هر کد خطا در دیاگ نشان دهنده یک خطای خاص می باشد .

امروز فایلی را منتشر میکنیم که تمامی کد های خطا ترجمه شده به زبان فارسی در دستگاه های obd2 (استاندارد obd2 همان سوکت سبز رنگ که در تمامی خوردرو های یکی شده است و فرق ندارند سوکت عیب یاب خودرو ها مثل گذشته که هر خودرو مختص خودش بود) را نشان می دهد این فایل مفید که توسط کرمان دیاگ منتشر شده را از دست ندهید.
دانلود رایگان کد های خطا در دسگاه دیاگ