برای تعویض تسمه دینام تندر ۹۰ و ساندرو میتوانید طبق شکل زیر عمل کنید