راهنمای جا نمایی و مشخصات جعبه فیوز و رله های mvm315

فیوز در خودرو نقش محافظتی از مدار های الکتریکی و الکترونیکی را برعهده دارد

درصورت به وجود آمدن اتصالی در سیم کشی خودرو یا اشکالاتی از این قبیل فیوز میسوزد و از آسیب رسیدن به سایر اجزای الکتریکی خودرو جلوگیری میکند

در واقع با سوختن فیوز برق کل مدار قطع میگردد و آسیبی به آن مدار نمیرسد

با پیشرفته تر شدن خودرو ها تعداد مدار های الکتریکی آنها نیز افزایش پیدا کرده و برای پیدا کردن فیوز برای مداری مشخص نیاز به دیاگرام یا راهنمای جعبه فیوز داریم

امروز راهنمای جعبه فیوز خودرو mvm315 را برای استفاده تعمیر کاران و صاحبان خودرو قرار میدهم

نکته : در صورتی که تخصص کافی ندارید از دستکاری فیوزها جدا خوداری نمایید

پاسخ به سوالات تخصصی شما در بخش کامنت ها