مقاومت فن در خودرو ها امروزه سیستم فن خنک کننده خودرو ها به صورت برقی میباشد در مدل های جدید تر فن های الکتریکی دارای دو دور میباشند دور کند برای ...