راهنمای تعمیرات فولکس گل شامل یک فایل آموزشی 1160 صفحه ای به زبان فارسی می باشد این فایل راهنمای تعمرات کلی فولکس گل می باشد و شامل تمامی موارد و ...