برای تعویض تسمه دینام تندر 90 و ساندرو میتوانید طبق شکل زیر عمل کنید