چند بار شده که هنگام رانندگی خودرویمان دچار نقصی شده و تنها کاری که توانسته ایم انجام دهیم، بالا زدن کاپوت، گرفتن ژست افراد ماهر و نگاه هاج و واج ...