عموماً كنترل و تغيير زاويه دريچه گاز با دو نوع اصلي صورت مي‌گيرد: دريچه گاز مكانيكي و دريچه گاز الكترونيكي (يا برقي). دريچه گاز مکانيکي:تا چندي پيش، بيشتر خودروها مجهز به ...