موتور خودرو چیست در واقع مولد قدر است و انرژی شیمیای سوخت را به انرژی حرکتی تبدیل میکند