کتاب راهنمای مدار قفل مرکزی پرایدشامل: راهنمای نقشه خوانی - معرفی محل عبور دسته سیم ها - سیستم قفل مرکزی - و جداول عیب یابی و رفع عیب می باشد ناشر:سایپا زبان: فارسی تعداد ...