در خصوص نصب سیستم فن دو دور الکتریکی بر روی خودرو پراید به جهت افزایش بازدهی سیستم خنک کننده موتور ، اطلاعات ذیل را در خصوص بررسی وعیب یابی به ...